Метод на работа

Подготовка

на текстове за превод - набор и експортиране

Превод

от професионален преводач

Редактиране

от професионален редактор (преводач с поне 3 г. опит)

Предпечат

Подготовка на готовите текстове за печат

Ние разработихме и въведохме метод на работа в сферата на преводите от ново поколение. Методът се гради върху използването на високотехнологична система за управление на проектите за превод, базирана изцяло в Интернет пространството. Всеки клиент получава собствен акаунт с уникално потребителско име и парола за вход в системата, с достъп 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Прилагаме изключително стриктен подбор на преводачите. Всеки служител подписва клетвена декларация за неразпространение на информацията. Всички проекти, задачи, бележки и прикрепени материали се съхраняват в база данни на фирмен сървър, който е надежден и сигурен.

Високотехнологичната система на управление на проектите за превод ни позволи да автоматизираме всички процедури, които изискват време – предаване на материалите от клиент на сътрудник, от сътрудник на преводач, от преводач на редактор, от редактор на сътрудник, от сътрудник на клиент.

Това ни позволи да отделяме повече време за проверка и подобряване качеството на превода, както и усъвършенстване на нашата система. Това означава, че ние отделяме по-малко време за административната част на преводите и повече за удобството и комфорта на нашите клиенти и преводачи.

Подбор на преводачи и усъвършенстване на техните умения

Ние постоянно търсим добри преводачи с доказан опит. Ние обръщаме внимание на всяка отделна кандидатура. При избора на преводачи от съществено значение е тяхната квалификация и опит. Ние проверяваме тяхното образование, препоръки, възможностите им да използват нови технологии, изпитваме тяхната готовност за поемане на поръчка по електронна поща и по телефон. Накрая проверяваме техните умения за превод на посочените от тях комбинации от езици. Преводът се преглежда и оценява в следните категории: граматика, правопис, съдържание,
яснота, използвана терминология, грешки при превод и способност да се придържат към първоначалния формат. Преводачите, които преминат успешно и това изпитание, биват назначавани при нас на работа.

Но дори и след като преминат тези тестове, нашите преводачи биват постоянно проверявани за качеството на преводите, които извършват. Всяка тяхна работа се проверява от редактор, който оценява превода по гореописаните категории.

Преводачите, които паднат под определено ниво, биват изключвани от списъка с преводачи, докато отново не положат и издържат успешно основните тестове.

Проекти за превод

Всеки проект за превод се управлява от Сътрудник. Той/тя работи съвместно с нашите клиенти, координирайки отделните етапи от превода:
– отговаря за приетите поръчки;
– планира и разпределя отговорностите по проекта;
– своевременно уведомява служителите, които са пряко свързани с проекта;
– следи за хода на работата по проекта;
– следи дали всеки етап от проекта е завършен;
– следи за навременното изпълнение на поръчката и предаването на готовите материали;
– поддържа контакт с клиентите.

Нашата система позволява във всеки един момент да се следи на какъв етап от превода се намираме. Това позволява, при появила се пречка, моментално да се вземат необходимите мерки и крайният срок за доставка да бъде спазен.

Нашата система позволява на всеки наш клиент да следи отблизо процеса на превод на всеки свой проект. Влизайки в даден проект, вие можете да видите неговите детайли – материали за превод, езици, степен на завършеност, фактура.

Когато преводът е готов, ние ви уведомяваме за това и вие можете да го изтеглите от вашия акаунт.

Нашият сървър за изпращане на писма и FTP сървър, на който се намират всички документи, са защитени от антивирусна програма, която ежедневно се актуализира.

Контрол на качеството

Контролът на качеството се състои от три основни точки:

– контрол на качеството на преводите;
– създаване условия за подобряване качеството на бъдещите преводи;
– усъвършенстване на вътрешния процес на преводите.

За да гарантираме качеството на преводите, всеки превод се оценява и редактира от редактор, който следи за погрешно тълкуване, за терминологични грешки, граматични грешки, правопис, постоянство на термините, яснота на текста, структура на изреченията и общия формат на превода.

Този процес, освен че подобрява превода, предоставя условия за подобряване качеството на преводите в бъдеще. Всеки редактор поставя оценка на преводача по седемте категории, описани по-горе. Сборът от тези оценки се добавя към профила на преводача за класиране за следващата поръчка. Сътрудникът от своя страна поставя оценка както на преводача, така и на редактора. Тези оценки също се добавят към профилите на преводача и редактора за класиране за следващата поръчка.

Така тези оценки се използват от нашата система, за да преценим кой преводач и кой редактор да работи по дадена поръчката. Преводачите с най-висок резултат ще имат най-добри шансове да бъдат избрани. А тези с нисък резултат ще имат минимални шансове да бъдат избрани. С времето най-добрите преводачи ясно ще се открояват от не дотам добрите и последните постепенно ще отпадат от нашата система.

Третата точка от контрола на качеството – усъвършенстване на вътрешния процес на преводите, е дългосрочен процес, който се ръководи от нашия екип от мениджъри. Мениджърите използват вътрешните оценки за качество на преводите и реакциите на клиентите, за да определят къде точно вътрешната система се нуждае от корекции. Базирайки се на получените резултати, те начертават планове за действие – както краткосрочни – 6 месечни, така и дългосрочни – 5-годишни.

TOP